انواع آسانسور/ آماده سازی چاهک, استانداردهای آسانسور

انواع آسانسور

آماده سازی چاهک

استانداردهای آسانسور

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد .

مرحله1) آماده سازی کف چاله آسانسور: 
الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 180 cm باشد.
ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل cm 10 بتون مگر و cm30 آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از cm 140 شود. 
ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود. 
نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است. 
((جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را 
1. نمک 33% 
2. زغال 33% 
3. پتاسیم 33% 
4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال 
5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد) 
طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.
مرحله 2) تهیه نقشه 
چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است: 
1. پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور 
2. مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه 
3. پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود 
مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:
همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد 
1. بتون مگر 10 سانتیمتر 
2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر 
مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:
آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهك آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد: 
1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک 
2. تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز 
3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی 
4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان 
5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی 
مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)
الف: سه طرف چاهک (سمت راست - روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد. 
ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد: 
1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود 
2. رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن 
3. آجر کشی 
ب:اندود کاری دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ  رنگ شده
توضیح: اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود. 
جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود. 
در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود. 

مرحله 6)ایجاد موتورخانه:
اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است: 
1. ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 متر باشد. 
2. اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80cm داشته باشد. 
3. اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد. 
4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن 250 CFM ) 
5. نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 2000 kg وزن 
6. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد) 
7. نصب کپسول آتش نشانی 
8. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه 
9. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز 
10. چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door)به ابعاد حداقل 80×100 cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد. 
11. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسور های دوبله دریچه ای به ابعاد 600×500cm برای هر آسانسور تعبیه گردد. 
مرحله 7) دورچینی درب طبقات:
بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:
1. اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی
2. پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد 
مرحله 8) اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:
همانطوریکه در بند 8و9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد: 
1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور 
2. نصب سیم ارت (Earth) 
3. چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید تغییرات در سایز كابل محاسبه شده لحاظ گردد. 
در فاصله های استاندارد از كابل 5x16 mm برای آسانسور های 8 و 13 نفره و از كابل 5x10 mm جهت آسانسور های 4و6 نفره استفاده می گردد. 

تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد. 
1. سه عدد فیوز25 A برای آسانسور های 4و6 نفره 
2. سه عدد فیوز 50 A برای آسانسور های 8و13 نفره و باری 
3. كلید گردان 63 A 
4. سه عدد چراغ سیگنال 
5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه 
6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن 
مرحله9)بتون ریزی سقف چاهك:
بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد. 
زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:
1- آسانسور 4 نفره حدود 3000 كیلوگرم
2- آسانسور 6 نفره حدود 3200 كیلوگرم
3- آسانسور 8 نفره حدود 3850 كیلوگرم
4- آسانسور 15 نفره حدود 6200 كیلوگرم
نكته مهم: رعایت موارد ایمنی 
در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود .

اطلاعات تماس با کارخانه و انبار:

021-65261997

021-65261864

شماره امداد 24 ساعته مشتریان : 09199870408

تلفن مدیر فروش : 09127365581